نشاط آوران
نظافت منزل ما عاشق کاری هستیم که انجام می دهیم

نظافت ماهانه، هفـتگی و حـتی روزانه بخش مهـمی از تمیزکاری های معـمول است که حتما باید انجام شود.بسـیاری از این فـوت و فن های نظافت منزل در اثر تجربه به دست آمده و مخـصوص به خودنظافت چی است. قیـمت کـارگر برای نظافت منزل به صورت ساعـتی محـاسبه می شود. و بستگی به مقدار کار انجام شـده دارد.

مشتری عزیز وگرامی
1-لطفا برای صرفه جویی دروقت ازقبل لوازم نظافت وشوینده را خریداری وآماده کنید
2-اگر ششتوشی دیوار وشیشه داریدازنیروی آقا انتخاب کنید
3-اگر نطافتچی خوب وکاربلد ومطمئن می خواهیدحتما باشرکتهای خدماتی ونظافتی معتبر ومجاز وحسن سابقه انتخاب کنید
4-لطفا به هیچ عنوان کار منزلتان باکارگر هماهنگی نکنیدچون دیده شده اعتماد بیش ازحدگاهابه سرقت منجر شده است
5-هماهنگ شدن خودتان با پرسنل باعث توقع بیش ازحد نطافتچی شده است
6-لطفا باپرسنل زیاد درد دل نکنید
7_لطفا وخواهشا از قرار دادن وسایل قیمتی واسناددرمحل دید خوداری نمایید
8-در صورت بروز هرگونه مشکل ویاکسری کار ،مراتب رادرزمان حضور کارگر به موسسه اطلاع دهید
9-لطفا پشنهادات وانتقادات رابا مدیریت موسسه درمیان بگذارید این کارشما باعث پیشرقت وترقی موسسه می شود
10-در صورتیکه پایان کارنیرو درفصل پاییز وزمستان بعداز ساعت 19 طول بکشد هزینه آژانس بعهده مشتری می باشد.

4ساعت 75هزارتومان
6ساعت 90هزارتومان
8ساعت120هزارتومان

نــظـافـت هنـر مـاسـت

برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی قیمت ها با پشتیبانان ما در تماس باشید.